Ana Sayfa - Hakımızda - İletişim

Risale-i Nur Notları

Zehir ve Zemherir Günleri
İbrahim Fakazlı Anlatıyor:

Ehl-i Hak, yalnız hak için bahse girişmeli.
Ehl-i Hak, yalnız hak için bahse girişmeli. Hak için bahse girişen, izhar-ı fazl etmez

RİSALE-İ NUR’DA İHTİYAT DÜSTURU-II
Daha önceki bir yazımda, “Risale-i Nur’da İhtiyat Düsturu”nu işlemiştim (30.03.2016). Mevzunun ehemmiyeti ve ilcaat-ı zaman, mevzunun tekraren güncelleştirilmesini zorunlu kılmıştır. Bu itibarla, bazı

RİSALE-İ NUR’DA “TEBLİĞ” METODU
Tebliğ, ana hatlarıyla iki şekilde icra edilir; birincisi, “Lisan-ı Kal”, ikincisi, “Lisan-ı Hal” iledir. Lisan-ı kal, Kur’an’daki ifadesiyle, “Peygambere düşen, sadece apaçık tebliğdir”

Mİ’RAC RİSALESİ’NDEN...
Mirac meselesi, erkân-ı imaniyenin usulünden sonra terettüp eden bir neticedir. Ve erkân-ı imaniyenin nurlarından medet alan bir nurdur; erkân-ı imaniyeyi kabul etmeyen dinsiz mülhidlere karşı, elbett

RİSALE-İ NUR’DA “İHTİYAT” DÜSTURU
İhtiyat; insan hayatını ilgilendiren bütün durumlarda, ölçülü davranma, yerindelik(belağat), sakınma, hazırlıklı olma ve ileriyi düşünerek yedekleme çabasıdır.

RİSÂLE-İ NUR’DA “ŞAHS-I MANEVİ” KAVRAMI -II-
Üstad, gerek imanî ve gerekse içtimaiyata dair mektuplarının birçoğunda, Nur talebelerine şu sıfatlarla hitap etmektedir: “Aziz, sıddık, samimi, fedakâr, sebatkâr, halis, muhlis, vefakâr, vefadar, met

RİSALE-İ NUR’DA “TESANÜD” DÜSTURU (I)
Unutmayalım: Tesanüdlü zayıflar kuvvetleşir; tesanüdsüz kaviler zaifleşir. Zira tesanüd, bir düstur-u İlahîdir. Bu düstura itaat eden, kâfir de olsa, muvaffak olur; uymayan, Mü’min de olsa, mağlup olu

ŞUAÂT RİSALESİ’NİN KİMLİĞİ
Şuaât, Said-i Nursî Hazretleri’nin Eski Said eserlerinden biridir. Üstad’ın Rusya esaretinden sonra İstanbul’a avdetinde, Darü’l-Hikmetü’l-İslamiye azası iken kaleme aldığı eserlerden biridir.

Nokta Risalesi'nin Kimliği
“Nokta Risalesi”, Üstad’ın “Eski Said” dönemine ait bir eseridir. Kitabın kapağındaki baskı tarihi 1337’dir. Bu tarihin, Hicrî ya da Rumî olduğu belirtilmemiştir. Hicrî karşılığı 1919, Rûmî 1921’dir.

Arabî ve Said-i Nursî Mukayesesi
Bu çabamızın nesnel olması için, araştırmamızın konusu olan Endülüslü İbn Arabî ve onun görüşlerini benimseyen vahdet-i vücudçuların yol hakkında, âlimlerin İbn Arabî ile ilgili görüşlerine göndermede

Sebeplerin perdedarlığı
Allah insanlar için bir rahmet/nimet nasip ettiğinde onu alıkoyacak kimse yoktur. Onun alıkoyduğu şeyi de Ondan başka gönderecek kuvvet yoktur. Onun kudreti her şeye üstündür, her işi de hikmet iledir

“Nutuk”un Kimliği
Üstad’ın Nutuk ve sonrasındaki makaleleri, toplumsal inşanın temel dinamiklerini muhtevi bir alternatif program ve projeler silsilesidirler. Her ne kadar “akla husumet” eden “Devr-i İstibdad” ile “hay

Dünyayı yutan latifelerini onda batırma
insanın mahiyetine, kudretten ehemiyetli cihazat ve kaderden kıymetli programlar tevdi edilmiş.

Kurani adalet ve ötekinin hukuku
Müsavat ise fazilet ve şerefte değildir, hukuktadır. Hukukta ise şah ve geda birdir.

Temsilden hakikate hayvan figürleri
Bu çalışmada Risale-i Nur’da geçen ve insana canlılık mertebesi ile yaşam döngüsü bakımından en yakın olan ‘hayvan temsilleri’ ele alınmıştır.

Analitik düşüncenin analizi
raştırmaya muhtaç olan bir meselenin doğruluğu ancak objektif bir analizle mümkündür.

En ehem ve en elzem işler, takdim edilecektir
Programımız budur ki: Dünya bir misafirhanedir. İnsan ise onda az duracaktır ve vazifesi çok bir misafirdir ve kısa bir ömürde hayat-ı ebediyeye lâzım olan levazımatı tedarik etmekle mükelleftir. En e

Risale-i Nur’a müdahalenin tarihi yazılmalı
Nurların basım tarihi ve metinlerin değişim süreci, Nurcu tarihyazımının önemli bir parçası olarak ilmin konusudur.

İnsanın manevi anatomisi
Arkadaş! Şu müşevveş eserlerim ile büyük bir şeyin etrafını kazıyorum. Amma bilmiyorum keşfedebildim mi?Veyahut sonra inkişaf edecektir. Veyahut bilâhere zuhur edecek. Keşfine yol açıp gösteriyorum.

Arşiv Arama

İlhamın Mihrabında


Ey “sadık ahmak” ıtlakına masadak biçare ulemâü’s-sû’ veya meczup, akılsız, cahil sufiler! Hakikat-i kâinat içinde kökü yerleşmiş ve hakaik-i kâinata kökler salmış olan şecere-i tûbâ-i İslâmiyet,mevhu

Sername

Siyasalın İhlası
Bu denemenin ilgilendiği alan, özellikle dinî cemaatleşmelerin iktidar unsurlarıyla ilişkilenme tarzından türeyen siyasallığın ihlasının nasıllığıdır.

En Çok Okunanlar

Yorum Platformu

Ubeyd Kudat
Münazarat Penceresinden Devlet

İktibas

Sizden Gelenler

 
ZEHRA.COM.TR
Tüm hakları saklıdır 2013 ®
Kaynak gösterilmeden ve izinsiz alıntı yapılamaz.

Yazılım : Networkbil.net