Ana Sayfa - Hakımızda - İletişim

Risale-i Nur Notları

Tarihçe-i Hayat'ın kimliği
1877’de doğup 1960’da vefat eden Said-i Nursî Hazretlerinin hayat ve mücadelesini anlatan “Tarihçe-i Hayat”ları kronolojik bir tasnife tutarsak, karşımıza farklı zamanlarda, farklı kimseler tarafından

Tefekkür İnsanı
Seyahatimiz bize her bir menzilde varlığına ayrı delilleri olduğunu gösteren Zat’ın gayb perdesi tarafında olduğunu göstermektedir.

Vücud-u Ebter: Sülbü kesilmiş varoluşsallık
"Bir ân-ı seyyâle vücud-u münevver, milyon sene bir vücud-u ebtere müreccahtır." Yani, Vücud-u Vacibe nispetle bir an vücut, nispetsiz milyon sene bir vücuda müreccahtır.

Hakikat Çekirdekleri'nin Kimliği
Amucam Bediüzzaman, bir müddetten beri akıl ile değil, kalb ile mesâile müteveccih oluyor. Kalbine vâzıhan bir şey zuhûr etse, bana yazdırıyor ve diyor: ‘İlim odur ki, kalbde yerleşsin; yalnız akılda

Nurun İlk Kapısının Kimliği
Bu risalenin felsefeye vurduğu tokat, beşere zararlı ve dine zıt olan felsefe kısmıdır. Beşere menfaatli ve diyanete dost olan felsefe değildir.

Hutbe-i Şamiye üzerine bir yorum
“Fert tesirat-ı hariciyeye daha çok maruz olur. Şahs-ı vahid şahs-ı maneviyi kandıramaz ve tenvir edemez.”

Lemaât'ın Kimliği
“Her iki Said’in iştirakiyle bir tek Ramazan’da, iki hilâl ortasında telif edil(miştir)”

Bir metin hikayesi: Risaleler
Metinle başa çıkılamayınca bu defa başka bir seçenek devreye sokulur. Gadamer’in kavramıyla söylersek “ön metin” keşfedilir. Ön metin, gerçeği maskelemek ve kamuoyunu yanıltmak için yapılan metinsel ç

Tartışma Hukuku
Tartışma ; fikir ve aksiyon dünyamızda karşılaşmaktan kaçamayacağımız bir olgudur. Bediüzzaman Said Nursi; fıtri olan bu tartışma davranışını, tamamen reddetmek yerine-diğer birçok meselede olduğu gi

Çalışmanın Felsefesi
Ey sa'y ve ameldeki lezzet ve saadeti bilmeyen tenbel insan! Bil ki:Cenab-ı Hak kemal-i kereminden, hizmetin mükâfatını hizmet içinde dercetmiştir.

İşaratü’l-İ’caz’ın Kimliği
“Harb-i umumîde en müdhiş bir vaziyete giriftar olmuştum. İşarat-ülİ'caz'ın müsvedde-i evvelisi düşmanın elinde parça parça ol¬muştu.”

Şuunat-ı İlahiyenin hareketle ilişkisinin keşfi
Risale-i Nur, hareketi, zamanın bir rengi olarak tarif eder. Buna göre, varoluş, zerreleri tahrik eden kudretin, zaman denilen mahv ve ispatın misalî levhasında daima yansıtılıp silinmesidir. Bu yorum

Enenin ontolojik yapısı
“Ene”yi tüm vecihleri ile bir makaleye sığdırmak mümkün olmadığından bu makalede sadece ontolojik olarak bakacağız. Ene varlık âleminde nerede durmaktadır?

Muhâkemât’ın Kimliği
Muhâkemât kitabında geçen mevzular, Risale-i Nur Külliyatı’nın bir çekirdeği mesabesindedir. Çekirdek, ağacının aslı, ağaç ise çekirdeğin faslıdır. Asla vakıf olabilmek için faslı iyi okumak gerek.

Derin ekoloji bağlamında Risalelerin mesajı
Bediüzzaman'ın Risaleler'inde "tabiat"ın tasviri ve onun okunuşu, öncelikli en mühim konular arasında yer almaktadır..

Hutuvat-ı Sitte'nin Kimliği
“Esaretten geldikten sonra, Hutuvat-ı Sitte gibi eserlerimle kendimi tehlikeye atıp, İngilizlerin İstanbul’a tasallutu altında, İngilizlerin başlarına vurdum; şu beni işkenceli ve sebepsiz esaret altı

Sünuhat'ın Kimliği
Eser, muhteva olarak hem imanî hem de içtimaî mevzuları kapsamaktadır. Bu eserde zikredilen mevzular, genelde tafsilatlı olmak üzere, Yeni Said dönemi eserlerinde de işlenmiştir.

İbn-i Mazi ve İbn-i Müstakbel Karakteristiği
Aklın duygular üzerindeki bu galebesi, hukuk bilincini sosyal ilişkilerde başat konuma çıkarmaktadır.

Kürt sorunu ve Said-i Nursi'nin feraseti
Said-i Nursi’nin yıllar önce dikkat çektiği Kürt sorununu ve sorunun çözümüne yönelik reçetesi uzun süre sümen altı edildi/ettirildi.

Hutbe-i Şamiye'nin Kimliği
Hutbe-i Şamiye, irad edildikten hemen sonra, bir hafta zarfında iki defa basılır. Şam’da bu rağbete mazhar olurken, aynı rağbeti İstanbul’da da görür. Zira Mart sonunda Şam’dan ayrılan Said-i Nursî Ha

Arşiv Arama

İlhamın Mihrabında


Ey “sadık ahmak” ıtlakına masadak biçare ulemâü’s-sû’ veya meczup, akılsız, cahil sufiler! Hakikat-i kâinat içinde kökü yerleşmiş ve hakaik-i kâinata kökler salmış olan şecere-i tûbâ-i İslâmiyet,mevhu

Sername

Siyasalın İhlası
Bu denemenin ilgilendiği alan, özellikle dinî cemaatleşmelerin iktidar unsurlarıyla ilişkilenme tarzından türeyen siyasallığın ihlasının nasıllığıdır.

En Çok Okunanlar

Yorum Platformu

Ubeyd Kudat
Münazarat Penceresinden Devlet

İktibas

Sizden Gelenler

 
ZEHRA.COM.TR
Tüm hakları saklıdır 2013 ®
Kaynak gösterilmeden ve izinsiz alıntı yapılamaz.

Yazılım : Networkbil.net