Ana Sayfa - Hakımızda - İletişim

Düşünce & Kuram

Medya ve Ailede Din Eğitimi
İnsan hayatındaki yeri giderek artmakta olan medya, tüm diğer kurumları olduğu gibi aile kurumunu da etkilemektedir.

Laiklik ve Laiklik Modelleri
Sosyal bilimlerde uzun dönem genel kabul görmüş klasik modernleşme kuramcılarının söylediğinin aksine modern devletlerin laikleşmesi farklı toplumsal-tarihsel bağlamlarda farklı şekillenmektedir.

Materyalizmin İnsanlığı Yok Eden Ağırlığı Altında Ezilen İnsanlar
Materyalizmi bir inanış olarak ele alırsak insan ruhuna nüfuz etikten sonra adeta ruhun genetik kodlarını tamamen değiştirmektedir.

‘e-Sosyal’i’ Sayfa’lara Çağırmak
Günümüzde insan nüfusunun büyük bir oranı olarak günlük yaşantımızın bir bölümünde ekranlara bakmayı artık bir tercihten...

Foucault’a Göre Modern İktidar
Foucault Omnes et Singulatim adlı makalesinde modern iktidarın ‘bireyselleştiren iktidar’ (individualizing power) problemi ile ilgileniyor.

Post-Seküler Siyaset Tartışmaları
Post-sekülerizm konsepti, Habermas’ın(2006) çağdaş toplumda din ve rasyonalite üzerine olan tartışmasından sonra başlayan felsefik tartışmalardan sonra sosyolojik tartışmalara girmiştir. Modern topl

Mağdur neden özür bekler, devlet niçin özür diler?
"Geçmişle yüzleşme, Türkiye'nin 'başına açılmış bir bela' değil dünyanın gündemindeki bir mesele, evrensel bir dava."

Müslümanların Kapitalizmle İmtihanı
Dünya Gıda Programı’nın 2009 yılında bildirdiğine göre, dünyada 1 milyarın üstünde aç mevcut.

Kimlik Oluşumuna Ontolojik ve Dinsel Yaklaşım
Kimlik tanımlaması ve varlık alemin de sosyal insanın ne olduğu sorusu bize yepyeni bir insan tanımlamasını zorunlu kılıyor. İnsan önce kendini ve daha sonra bütün kainatı tanıma ve keşfetme gayretind

Sebep-Sonuç / Nedensellik / İlliyet / Causality
Sebepler çıldırmamıza engel olmak için gerekli vehimler, illüzyonlardır. Sebeplerin kudreti yoktur ve sonuçları ihtiva etmezler.

Dil Haklarının Mahiyeti
Dil, salt bir iletişim aracına indirgenemeyecek kadar önemli bir işleve sahiptir.

Foucault’un gözüyle Foucault
Güzel Tehlike, Foucault’nun, yazı serüvenini açıklamaktan tedirgin olduğu kadar hoşlandığını da gördüğümüz ilginç bir diyalog, yaşarken yayımlanmasını istemediği hoş bir sohbet.

Çeviri, ideoloji ve etik ilişkisi
Basında çeviri nasıl üretiliyor? Kim çeviri yapıyor? Salt yabancı bir dili bilmek, o dili basında haber üretmek amacıyla kullanma yetisini beraberinde getiriyor mu?

Kurgulanan Hastalık, Tüketilen Sağlık
İllich'e göre bazı hekimler, kendi ünlerini korumak için, tıbbın hastalık yaratmadan duramayacağı konusunda diretirler.

Batıya Yön Veren Metinlerden
Eflâtun, varoluşun ve gerçekliğin, istikrarsız ve belirsiz değişimlere tabi olmayan nihai kaynağını bulmaya çalışırken, gündelik/mutat deneyimin bireysel unsurlarını azımsama ve göz ardı etme eğilimin

Eleştiri Kuramlarına Bir Bakış
Bir sanat eserinin ait olduğu gerçeklik düzlemini yansıttığından hareket eden yansıtma kuramları Platon’un hocası Sokrat’tan öğrendikleriyle ortaya çıkmıştır. Platon sanatı kendi felsefesinin içinde a

Epistemolojinin Tanımı ve işlevi
Bu tanımlar aslında daha da çeşitlidir ama bu kadarı dahî Epistemoloji’nin tanımında da işlevinde de şimdiye kadar bir fikir birliğinin sağlanamamış olduğuna ve epistemoloji literatürünün şimdiye kada

Hakikatin Hicapları
İnsan fıtratının derdi perdelenmiş hakikati çıplak biçimde görmektir. Ancak bu görme çabası imtihanın en girift kavşağına tekabül etmektedir. Vakıa ve nesnenin nefs’ül emri ile zihnimizdeki yansımalar

Arşiv Arama

İlhamın Mihrabında


Ey “sadık ahmak” ıtlakına masadak biçare ulemâü’s-sû’ veya meczup, akılsız, cahil sufiler! Hakikat-i kâinat içinde kökü yerleşmiş ve hakaik-i kâinata kökler salmış olan şecere-i tûbâ-i İslâmiyet,mevhu

Sername

Siyasalın İhlası
Bu denemenin ilgilendiği alan, özellikle dinî cemaatleşmelerin iktidar unsurlarıyla ilişkilenme tarzından türeyen siyasallığın ihlasının nasıllığıdır.

En Çok Okunanlar

Yorum Platformu

Ubeyd Kudat
Münazarat Penceresinden Devlet

İktibas

Sizden Gelenler

 
ZEHRA.COM.TR
Tüm hakları saklıdır 2013 ®
Kaynak gösterilmeden ve izinsiz alıntı yapılamaz.

Yazılım : Networkbil.net